Leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden kun je hier downloaden.


Aanvullende leveringsvoorwaarden

Definities

Basiskwaliteitseisen Kraamzorg
De basiskwaliteitseisen voor de kraamzorg ontwikkeld door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, Branchebelang Thuiszorg Nederland, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Zorgverzekeraars Nederland, STING en het Landelijk Centrum Kraamzorg;

Indicatie
De aard en omvang van de te leveren Kraamzorg, die wordt vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol;

Intake
Het persoonlijk of telefonisch gesprek tussen de Zorgverlener en de Zorgvrager rond de zevende maand van de zwangerschap, waarin onder andere de Indicatie wordt vastgesteld;

Kraamzorg
De kwalitatief verantwoorde kraamzorg aan Zorgvrager en pasgeborene in verband met een bevalling, gedurende ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de dag van bevalling, al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg en/of aanvullende diensten, zoals nader uiteengezet in artikel 2;

Kraamzorgplan
Het schriftelijk plan waarin de doelen en afspraken worden vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de Zorgvrager en de pasgeborene, zoals nader uiteengezet in artikel 3;

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)
Het protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief verantwoorde kraamzorg is en waarin de hoeveelheid uren kraamzorg wordt geregeld die nodig is voor de Zorgvrager en de pasgeborene;

Overeenkomst
De onderhavige overeenkomst;

Zorgverlener
De natuurlijke of rechtspersoon die gediplomeerd is om de Kraamzorg te verlenen;

Zorgvrager
De natuurlijke persoon die behoefte heeft aan Kraamzorg;

Opdracht en werkzaamheden
De Zorgvrager verstrekt hierbij de opdracht aan Zorgverlener, gelijk de Zorgverlener hierbij de opdracht aanvaardt, om gedurende de looptijd van deze Zorgovereenkomst Kraamzorg te verlenen aan de Zorgvrager. De zorgverlener verantwoordelijk is voor het naleven van de Kraamzorg, waaronder in ieder geval…

het assisteren van de verloskundige bij de eerstelijns bevalling
het controleren en observeren van de lichamelijke conditie van zowel de Zorgvrager als de pasgeborene;
het registreren van alle gegevens in het Kraamzorgplan;
het overleggen met de verloskundige en de overdracht aan het consultatiebureau;
het begeleiden bij de borst- of flesvoeding;
het verzorgen van de Zorgvrager en de pasgeborene;
het waarborgen van de hygiëne en rust in huis;

Intake, Indicatie en Kraamzorgplan
De aard en omvang van de te leveren Kraamzorg worden tijdens de Intake met de Zorgvrager aan de hand van zowel het Landelijk Indicatie Protocol als de wensen van de Zorgvrager besproken en schriftelijk vastgelegd.
Indien de Zorgvrager zich bij de Zorgverlener heeft ingeschreven vóór de vijfde maand van de zwangerschap, is de Zorgverlener verplicht de geïndiceerde uren Kraamzorg, bepaald op basis van het Landelijk Indicatie Protocol, volledig te leveren aan de Zorgvrager. Indien de Zorgvrager zich heeft ingeschreven ná de vijfde maand van de zwangerschap garandeert de Zorgverlener het minimum aantal te leveren uren Kraamzorg, te weten 24 uur verdeeld over 8 dagen.
Tijdens de Intake gemaakte afspraken over aanvullende kraamzorg en diensten worden schriftelijk vastgelegd in een addendum op deze Overeenkomst. Indien dit kosten met zich brengt voor de Zorgvrager, wordt tevens een specificatie van deze kosten in het addendum opgenomen.
Het Kraamzorgplan wordt schriftelijk en in samenspraak met de Zorgvrager door de Zorgverlener opgesteld. Het Kraamzorgplan bevat in ieder geval de doelen en gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting. Het Kraamzorgplan wordt door de Zorgverlener afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de Zorgvrager en de pasgeborene.

Voorzieningen
De Zorgvrager dient er voor te zorgen dat de werkomstandigheden van de Zorgverlener voldoen aan de Arbowetgeving. Dit houdt in ieder geval, doch niet uitsluitend in dat:

het kraambed gedurende de gehele periode dat de Zorgvrager in bed wordt verzorgd, verhoogd dient te zijn met behulp van bijvoorbeeld klossen tot minimaal 80 cm;
een commode (aankleedtafel) en een kinderbadje met een minimale werkhoogte van 80 cm aanwezig is;
alle in huis aanwezige voorzieningen voor gas, water en elektriciteit en alle huishoudelijke apparatuur voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen;

Gegevens van de Zorgvrager en/of pasgeborene
De Zorgverlener is verplicht zich bij het gebruik van gegevens afkomstig van de Zorgvrager en/of de pasgeborene en de verwerking van die gegevens in welk verband dan ook, te houden aan de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy (Wet bescherming persoonsgegevens, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, etc.)
Behoudens ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meld code kindermishandeling, verstrekt de Zorgverlener zonder de schriftelijke toestemming van de Zorgvrager geen (inzage in) gegevens aan derden van de Zorgvrager en/of de pasgeborene. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van de Zorgverlener betrokken zijn bij het verlenen van de Kraamzorg dan wel het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Zorgverlener en de Zorgvrager, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens noodzakelijk is voor de door die derden te verrichten werkzaamheden.
Ongeacht hetgeen is bepaald in de vorige leden van dit artikel, verleent de Zorgvrager door ondertekening van deze Overeenkomst op voorhand toestemming aan de Zorgverlener gebruik te maken van gegevens van de Zorgverlener en/of de pasgeborene ten behoeve van:

verplichte metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en het meten van cliëntervaringen in de zorg;
controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van deze Overeenkomst in overeenstemming met de geldende regels;
overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg;

Kwaliteit
De Zorgverlener draagt zorg voor continuïteit van de Kraamzorg en levert deze Kraamzorg i) conform het Landelijk Indicatie Protocol en ii) met inachtneming van de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval te verstaan de normen ‘verantwoorde kraamzorg’ en de Basiskwaliteiten Kraamzorg, zoals die door representatieve organisaties in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld.
De Zorgverlener garandeert te allen tijde bevoegd en bekwaam te zijn de Kraamzorg te verlenen. De kraamverzorgende in opleiding mag de Kraamzorg uitsluitend verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider.

Incidenten
In geval zich een incident voordoet, stelt de Zorgverlener de Zorgvrager daarvan onverwijld op de hoogte.
Indien het incident, van welke aard en omvang dan ook, gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de Zorgvrager en/of de pasgeborene, stelt de Zorgverlener de verloskundige daarvan onverwijld op de hoogte. De Zorgverlener verleent in dat geval de adequate zorg op instructie van de verloskundige.

Kosten, eigen bijdrage
De Zorgvrager is aan de Zorgverlener een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd voor de overeengekomen uren Kraamzorg.
De kosten van aanvullende kraamzorg, alsmede de eigen bijdrage, en indien de Zorgdrager niet verzekerd is dan wel verzekerd is krachtens een restitutiepolis de kosten van de reguliere kraamzorg, worden door de Zorgverlener door middel van een gespecificeerde factuur namens de Zorgverlener bij de Zorgvrager in rekening gebracht. De Zorgvrager voldoet de kosten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan een op de door de Zorgverlener aan te geven giro- of bankrekeningnummer.

Aansprakelijkheid en verzekering
De Zorgverlener is aansprakelijk voor schade die de Zorgvrager lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Zorgverlener in de uitvoering van deze overeenkomst en vice versa.
De Zorgvrager wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. De Zorgverlener zal alle risico’s die behoren tot een normale bedrijfsvoering volgens algemeen geldende maatstaven door verzekering dekken en verzekerd houden.

Duur, beëindiging en annuleringskosten
Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de bevalling en loopt af als volgens het aantal overeengekomen uren Kraamzorg door de Zorgverlener is vastgesteld.
De Overeenkomst eindigt in ieder geval:

door overlijden van de Zorgverlener;
door overlijden van de Zorgvrager als de pasgeborene de Kraamzorg niet behoeft;
door overlijden van de foetus of pasgeborene als de Zorgvrager geen Kraamzorg behoeft;
door opname van de Zorgvrager en/of de pasgeborene in een ziekenhuis en binnen 10 dagen na de bevalling geen terugkeer plaatsvindt, tenzij de Zorgvrager aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
bij wederzijds goedvinden.

Behoudens de gevallen hierboven gelden in geval van vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst of het niet nakomen van een afspraak voor een Intake door de Zorgvrager de volgende annuleringskosten: € 500,-.

De Zorgverlener kan deze Overeenkomst in geval van gewichtige reden tussentijds schriftelijk opzeggen, onder de voorwaarden dat de Zorgverlener de gronden waarop de opzegging berust heeft besproken met de Zorgvrager en een passend alternatief heeft voorgesteld, alsmede de Zorgvrager heeft gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Klachten
Klachten worden behandeld conform de klachtenregeling van Kraamzorg De Drie Provinciën. Alvorens een klacht wordt ingediend verzoeken wij u dit met een van de zorgverleners van Kraamzorg De Drie Provinciën te overleggen. Eventueel is de klachtenregeling op te vragen bij Kraamzorg De Drie Provinciën.

Overig
Afwijking van deze Overeenkomst kan alleen in onderling overleg tussen Partijen tot stand komen en dient schriftelijk te worden vastgelegd, doch afwijking van de wettelijk voorgeschreven minimum indicatie is niet mogelijk.
De nietigheid van een van de bepalingen van deze Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Zorgverlener overhandigt zorgvrager voorafgaand aan of bij de totstandkoming van deze overeenkomst de Algemene Voorwaarden voor de Kraamzorg .

Zorgvrager geeft door ondertekening van deze overeenkomst aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voor de Kraamzorg.

Kraamzorg de Drie Provincien - HKZ ISO 9001
Kraamzorg de Drie Provincien - Erkend Leerbedrijf
Kraamzorg de Drie Provincien - Geboortezorg
© 2021-2024 Kraamzorg De Drie Provinciën
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM